Object structure

Title:

Syntetyczna ocena ryzyka działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Synthetic enterprise risk assessment on the basis of financial statements

Creator:

Narkiewicz, Janusz

Subject and Keywords:

sprawozdanie finansowe ; ryzyko działalności przedsiębiorstwa ; ryzyko operacyjne i finansowe ; analiza bilansu ; rentowność i płynność finansowa

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 60-76

Abstrakt:

Działalność gospodarcza każdego przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej związana jest z ryzykiem. Spośród wielu rodzajów ryzyka wyróżnianych w literaturze przedmiotu autor za najbardziej istotne uznał takie jego kategorie, jak: ryzyko operacyjne, finanso-we, rentowności, płynności i bankructwa. Jednym z podstawowych źródeł informacji o ryzyku przedsiębiorstwa, zwłaszcza dla podmiotów funkcjonujących w jego otoczeniu, są obligatoryjne sprawozdania finansowe, a szczególnie: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informacja dodatkowa. Celem artykułu o charakterze teoretyczno-metodycznym było więc zaprezentowanie możliwości zidentyfikowania różnych rodzajów ryzyka (a w zasadzie jego symptomów) w ramach tzw. wstępnej analizy (czytania) podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu