Object structure

Title:

Bezwzględna nieważność umów zawartych bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Absolute invalidity of contracts concluded without applying the provisions of the Act on Public Procurement

Creator:

Szydło, Marek ; Szydło, Wojciech

Subject and Keywords:

prawo zamówień publicznych ; nieważność bezwzględna ; nieważność względna ; wzruszalność ; public procurement law ; absolute invalidity ; relative invalidity ; mutability

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 246-266

Abstrakt:

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje cywilnoprawną sankcję unieważnialności (nieważności względnej) umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w sytuacji, gdy zamawiający dopuścił się któregoś z naruszeń przepisów Pzp. W przepisach Pzp nie przewidziano natomiast expressis verbis zastosowania sankcji unieważnialności umowy w sprawie zamówienia publicznego, która została zawarta bez stosowania ustawy Pzp, a więc z całkowitym pominięciem przepisów Pzp, w sytuacji gdy istniał obowiązek zawarcia tej umowy przy stosowaniu Pzp. W artykule wykazuje się, że w obecnym stanie prawnym sankcja bezwzględnej nieważności musi być aplikowana do umowy, która jest zamówieniem publicznym i podlega ustawie Pzp, ale która została zawarta bez stosowania Pzp, tj. z całkowitym pominięciem przepisów Pzp

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.18

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu