Object structure

Title:

Wzrost zadłużenia kredytowego polskich gospodarstw domowych w latach 2004-2010 – przyczyny, przebieg i próby przeciwdziałania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Growth of bank loan debts of Polish households in years 2004-2010 – reasons, development and attempts to counteract

Creator:

Huterska, Agnieszka ; Huterski, Robert

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 475-484

Abstrakt:

Wzrost zadłużenia kredytowego gospodarstw domowych jest obecnie istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie zagrożenia stabilności finansowej przez władze regulacyjno-nadzorcze i banki centralne większości krajów. Również w Polsce zjawisko to jest uważnie obserwowane. Analiza zmian w dynamice i strukturze przedmiotowej zadłużenia kredytowego polskich gospodarstw domowych wskazuje na niebezpieczny dotychczasowy wzrost obciążenia banków bieżąco i potencjalnie niespłacalnymi kredytami. Z drugiej strony wskazuje ona na trudności ze znalezieniem przez władze regulacyjno-nadzorcze prostego, szybkiego i skutecznego instrumentarium oddziaływania na sektor bankowy, pozwalającego wyhamować wzrost zadłużenia gospodarstw domowych bez istotnego zniekształcenia reguł rynkowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu