Object structure

Title:

Efektywność kapitału intelektualnego a wyniki finansowe przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effectiveness of intellectual capital and financial results of the company

Creator:

Nakonieczny, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11, s. 96-114

Abstrakt:

Żadna organizacja gospodarcza nie jest samodzielnym bytem działającym indywidualnie, niezależnie od otoczenia i systemu. Zdolność przetrwania w burzliwym i wysoce konkurencyjnym otoczeniu zależy od jej zdolności do innowacji, a także wymusza nieustanne dążenie do zwiększenia efektywności i wydajności. Ze względu na to, że głównym motorem rozwoju każdej organizacji jest kapitał intelektualny, a nie rzeczowy, oczywiste wydaje się badanie jego wpływu na wyniki finansowe. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja efektywności kapitału intelektualnego oraz jego wpływu na wyniki finansowe badanej jednostki. Do analizy wykorzystano zmodyfikowany współczynnik Pulicia – MVAIC. Zbadano związek pomiędzy poszczególnymi komponentami współczynnika a podstawowymi miarami finansowymi badanej jednostki ROA i ROE przy zastosowaniu współczynnika korelacji r-Pearsona. Wyniki empiryczne jednoznacznie wskazują na ścisłą pozytywną zależność pomiędzy indeksem MVAIC a rentownością jednostki. Całość opracowania dopełnia przegląd literatury z badanego zakresu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.11.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu