Object structure
Title:

Funkcjonowanie społeczności nieformalnych w kontekście budowania przewag konkurencyjnych organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Informal Societies in the Context of Building Competitive Advantages of the Organization

Creator:

Pindelski, Mikołaj ; Mrówka, Rafał

Subject and Keywords:

społeczności sieciowe ; społeczności nieformalne ; przewagi konkurencyjne ; struktury nieformalne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 585-597

Abstrakt:

O ile pojęcie grupy nieformalnej jest dobrze umocowane w literaturze zarówno od strony terminologicznej, jak i aplikacyjnej oraz utylitarnej, o tyle społeczności nieformalne wydają się tematem stosunkowo nowym. Tym bardziej więc zasadne jest dokładne zbadanie tego zjawiska i wskazanie zarówno możliwości zarządzania nimi takimi społecznościami, jak i ich potencjalnego wpływu na realizację formalnej strategii organizacji i tworzenia przewag konkurencyjnych. Autorzy niniejszego opracowania amplifikują więc element nieformalnego charakteru społeczności i formułują tezę, iż społeczności nieformalne mogą osiągać cele formalne organizacji i mogą przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa. Jako cel, autorzy stawiają sobie ukazanie przesłanek do potencjalnej możliwości wykorzystania takich struktur do tak rozumianej realizacji strategii organizacji. O ile cel, zdaniem autorów, został osiągnięty, o tyle udowodnienie tak postawionej tezy stało się trudne, a wnioski płynące z obecnego stanu badań w tym zakresie nie dają jednoznacznej odpowiedzi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: