Object structure
Title:

Sukces a kompetencje pracowników naukowych – perspektywa nauk o zarządzaniu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Researcher’s Success and Competences in Sciences of Management

Creator:

Bąk-Grabowska, Dominika ; Zając, Czesław

Subject and Keywords:

nauki o zarządzaniu ; badacz ; naukowiec ; kompetencje badacza ; sukces badawczy ; studia literaturowe ; sciences of management ; researcher ; scientist ; competencies of researcher ; success on researching ; literature studies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 14-21

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono próbę operacjonalizacji określeń: sukces badacza i kompetencje badacza w odniesieniu do specyfiki Nauk o Zarządzaniu (NoZ). Konieczność doprecyzowania tych kategorii wynika ze zidentyfikowanej na drodze studiów literaturowych luki. Studia literaturowe objęły analizę anglojęzycznych opracowań pozyskanych z baz Scopus oraz Web of Science. Kluczowe ustalenia w zakresie kategorii sukcesu badacza NoZ uwidoczniły się w wyodrębnieniu 5 obszarów umiejscawianych po stronie: (1) charakteru dyscypliny naukowej; (2) badacza; (3) uczelni/ instytutów badawczych; (4) rozwiązań systemowych; (5) otoczenia gospodarczego, społecznego i kulturowego. Do kategorii kompetencji badacza odnoszono się głównie w ramach dwóch obszarów: (1) podejść badawczych (dedukcja vs indukcja, podejście nomotetyczne vs idiograficzne); (2) współpracy z określonymi podmiotami (perspektywa dwustronna: badacz–organizacja; perspektywa trójstronna: badacz– pośrednik (konsulting)–organizacja).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: