Object structure
Title:

Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Food security in the face of globalization

Creator:

Michalczyk, Joanna

Subject and Keywords:

globalizacja ; bezpieczeństwo żywnościowe ; działania międzynarodowe ; globalization ; food security ; international actions

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18), s. 9-23

Abstrakt:

Bezpieczeństwo żywnościowe należy do najważniejszych potrzeb społecznych. W hierarchii potrzeb podstawowych według Maslowa odpowiadają mu dwie podstawowe kategorie - dążenie do zaspokojenia głodu oraz chęć poczucia bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie potrzeby zachowania bezpieczeństwa żywnościowego tkwi nie tylko we wpływie na jakość egzystencji człowieka, ale również w istotnym powiązaniu jej z innymi kategoriami bezpieczeństwa (także silnie odczuwanymi przez społeczeństwo), jak bezpieczeństwo ekonomiczne, energetyczne, socjalne i ekologiczne. Celem artykułu jest wskazanie istoty problemu bezpieczeństwa żywnościowego i powiązanie go z procesem globalizacji. Przedstawiono determinanty odpowiedzialne za eskalację tego problemu. Ukazane są również działania zaradcze o charakterze międzynarodowym oraz najbardziej powszechne systemy i standardy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym. W opracowaniu wykorzystano typową dla nauk ekonomicznych metodę badawczą, tj. analizę literatury. Przytoczone zjawiska charakterystyczne dla współczesnej globalizacji sprawiły, że działania w za kresie bezpieczeństwa żywności muszą podlegać bieżącej konfrontacji ze zmieniającym się otoczeniem oraz być realizowane nie tylko na szczeblu krajowym, ale przede wszystkim międzynarodowym. W związku z postępującym procesem liberalizacji handlu granice państwowe dla przewożonych towarów, w tym żywności, uległy zatarciu. Z tego też powodu niezmiernie ważne jest opracowanie systemów i rozwiązań w zakresie kontroli i oznakowania produktów rolno-spożywczych w celu przeciwdziałania niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się chorób i podobnych zagrożeń. Obok wymiaru zdrowotnego niemałe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego mają dwa pozostałe, tj. fizyczna i ekonomiczna dostępność

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: