Object structure
Title:

Kulturowe uwarunkowania rachunkowości chińskiej w świetle idei konfucjanizmu

Title in english:

Cultural determinants of Chinese accouting n the persctive of Confucian idea

Creator:

Adamek, Jacek

Subject and Keywords:

kultura ; rachunkowość ; konfucjanizm ; Chiny ; culture ; accountancy ; confucianism ; China

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12), s. 43-57

Abstrakt:

Przeszłość oraz aktualna postać chińskiej rachunkowości są wypadkową oddziaływania wielu determinant, wśród których tym o charakterze kulturowym przypisuje się ogromne znaczenie. Ponad pięć tysięcy lat historii Kraju Środka to także czas rozwoju systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych, podporządkowanego wyzwaniom, jakie wobec niego formułowało środowisko jego funkcjonowania, kształtowane m.in. przez taoizm, buddyzm, feng shui czy konfucjanizm. Czynniki te, tworząc tzw. przestrzeń kulturową, według wielu badaczy tej problematyki stały się ważnym elementem determinującym zarówno historyczny, jak i teraźniejszy obraz chińskiej rachunkowości. Celem powyższego artykułu jest próba ukazania związków zachodzących pomiędzy kulturą i rachunkowością w świetle relacji, jakie występują między systemem ujawnień rachunkowych Kraju Środka a ideą konfucjanizmu, czyli systemem filozoficzno-religijnym. Hipotezą poniższego opracowania staje się stwierdzenie, iż: pierwiastek kulturowy jest ważnym elementem determinującym kształt rachunkowości. Treść artykułu opiera się na studiach literatury tematu dotyczącej zagadnień będących przedmiotem prowadzonych w nim rozważań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: