Object structure
Title:

Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego zorientowanego na wyniki na przykładzie Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Improving result-oriented strategic management - the case of Commodity Science Faculty of the Poznań University of Economics

Creator:

Foltynowicz, Zenon ; Purol, Marta

Subject and Keywords:

strategia ; zarządzanie strategiczne ; szkolnictwo wyższe ; system zapewnienia jakości kształcenia ; strategy ; strategic management ; higher education ; quality goals ; education quality assurance system ; result orientation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 265, s. 102-112

Abstrakt:

Zarządzanie strategiczne to niezbędny element konkurowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej, również gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarką tą rządzi prawo podaży i popytu, gdzie organizacje nastawione są na maksymalizację korzyści, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych. Szkoła wyższa, chcąc istnieć na rynku usług edukacyjnych, musi poddać się tym prawom, wykorzystując swój potencjał, możliwości oraz umiejętności do sprostania istniejącej konkurencji. Jednym z najważniejszych elementów skutecznego i efektywnego zarządzania organizacją jest zarządzanie strategiczne. W teoriach zarządzania istnieje wiele modeli zarządzania strategicznego, które kładą nacisk na różne składowe planowania strategicznego, takie jak zrozumienie wizji i misji organizacji, tworzenie wartości dodanej dla przedsiębiorstwa, przewidywanie zasobów, określanie ryzyka niepowodzenia itp. Jedną wspólną składową tych teorii jest orientacja na osiąganie założonych wyników. Informacje zarządcze stanowią podstawę procesów podejmowania decyzji. Konieczne jest zatem zaprojektowanie i implementacja, w ramach modelów zarządczych stosowanych w każdej organizacji, systemowych działań w zakresie zarządzania danymi, tj. zbierania danych, ich przetwarzania za pomocą adekwatnych narzędzi i technik, opracowania programów motywacyjnych dla pracowników podnoszących skuteczność i efektywność realizowanych celów itp. Niniejsza publikacja przedstawia mechanizm doskonalenia procesu zarządzania strategicznego zorientowanego na wyniki na przykładzie Wydziału Towaroznawstwa (WT) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). Krytyczna ocena mechanizmu pozyskiwania i analizowania danych, a także procesu podejmowania decyzji na podstawie uzyskiwanych informacji pozwoliła na stworzenie obszarów szczególnej uwagi, co wpływa na ciągłe podnoszenie jakości zarządzania w ramach systemu zapewnienia jakości na WT UEP.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: