Object

Title: Klasa kreatywna a rozwój gospodarczy regionu w Polsce

Title in english:

Creative class and economic development of a region in Poland

Creator:

Podogrodzka, Małgorzata

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24), s. 106-118

Abstrakt:

Nierównomierny rozwój gospodarczy regionów Polski znajduje się w centrum zainteresowania wielu badaczy z różnych dyscyplin naukowych. Wśród wielu determinant ową nierównomierność kształtujących wymienia się m.in. różną gęstość zaludnienia danego obszaru przez osoby należące do klasy kreatywnej, tj. pracujące w przemyśle kreatywnym. Ich kreatywność może być bowiem czynnikiem przyciągającym nowych inwestorów, zwłaszcza tych, którzy działają w przemyśle wysokich technologii, lub też sprzyjać rozszerzeniu działalności już istniejących firm. To zaś może prowadzić do poprawy stopy życiowej mieszkańców tych obszarów i tym samym przyczynić się do rozwoju gospodarczego tych regionów. Celem artykułu jest ocena przestrzennego zróżnicowania rozwoju gospodarczego Polski, opisanego przez produkt krajowy brutto oraz struktury zatrudnienia według działów gospodarki, ale zaliczanych do przemysłów kreatywnych. Interesują nas również wzajemne powiązania między tymi charakterystykami. Opis ten pozwoli na weryfikację następujących tez: 1) regiony Polski odznaczające się podobnym poziomem rozwoju gospodarczego tworzą obszary zwarte; 2) województwa charakteryzujące się podobnym udziałem osób pracujących w przemysłach kreatywnych posiadają jedną wspólną granicę; 3) im więcej osób pracujących, a należących do klasy kreatywnej zamieszkuje dany obszar, tym wyższy jest jego rozwój gospodarczy. Do wyodrębnienia klasy kreatywnej skorzystaliśmy z nieco zmodyfikowanej propozycji R. Floridy.. Do wyodrębnienia regionów podobnych ze względu na poziom rozwoju gospodarczego oraz gęstość klasy kreatywnej skorzystaliśmy z jednej z metod taksonomicznych, tj. metody aglomeracyjnej. W ocenie istotności powiązań między omawianymi zjawiskami, tj. rozwojem gospodarczym a stopniem zagęszczenia klasy kreatywnej w regionie, wykorzystaliśmy procedurę weryfikacji hipotez dla przekrojowego współczynnika korelacji. Wyniki przeprowadzonych rozważań nie potwierdziły przyjętych na wstępie założeń, ale wykazały równocześnie, że niektóre z elementów składających się na klasę kreatywną są istotnie skorelowane z rozwojem gospodarczym województw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24480

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information