Object structure
Title:

Ubóstwo emerytów w Polsce

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Poverty population 65+ in Poland

Creator:

Kalinowski, Sławomir

Subject and Keywords:

ubóstwo ; dochody ; emeryci ; poverty ; income ; retirees

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 1 (1), s. 29-41

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wybrane elementy badań nad czynnikami kształtującymi poziom i jakość życia ludzi starszych w Polsce na tle innych grup ekonomiczno-społecznych. Uwagę skoncentrowano na wielkości i zróżnicowaniu dochodów gospodarstw domowych emerytów, a także odniesiono się do struktury i wielkości wydatków na dobra konsumpcyjne. Zwrócono uwagę na większe spłaszczenie wydatków niż dochodów wśród badanej grupy, co wynika m.in. z ról, jakie przybierają dzisiejsi seniorzy. Omówiono również kwestie zagrożenia ubóstwem oraz problem subiektywnego poczucia ubóstwa. Zauważono, że odczucia dotyczące sytuacji ekonomicznej stanowią najważniejszą i najbardziej demokratyczną metodę wyznaczania frakcji ubogich. W związku z tym odniesiono się do różnych pytań, które miały na celu wyznaczenie liczby jednostek zagrożonych ubóstwem i faktycznie w ubóstwie żyjących. Wśród postawionych pytań pojawiły się takie, które dotyczyły zarówno oceny własnej sytuacji ekonomicznej, jak i zaspokojenia potrzeb, a także takie, które pozwalały skonfrontować własną sytuację ekonomiczną emerytów z warunkami życia innych jednostek i grup społecznych. Na tej podstawie zwrócono uwagę, że oceny seniorów są mniej jednoznaczne i częściej stawiają ich w pozycji osób o przeciętnej sytuacji. Pytania te służyły do odpowiedzi na postawiony problem i cel badawczy, a mianowicie, czy faktycznie seniorzy w Polsce żyją na niskim poziomie, w wymiarze zarówno obiektywnym, jak i subiektywnym? I co na to ubóstwo wpływa? Na tej podstawie zauważono, że sytuacja emerytów jest relatywnie lepsza niż innych grup aktywnych zawodowo. Wskazano także na paradoksy sytuacji dochodowej gospodarstw domowych emerytów w Polsce, którzy często są źródłem utrzymania lub poprawy sytuacji materialnej całych rodzin, zwłaszcza w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a nie – jak powszechnie się uważa – jedynie biorcami pomocy. Zwrócono uwagę, że korzystna sytuacja seniorów dotyczy głównie osób, które nie mają problemów zdrowotnych i same opieki nie potrzebują. W artykule wykorzystano niepublikowane dane GUS, dotyczące budżetów gospodarstw domowych, które autor uzyskał w ramach projektu badawczego nr UMO-2011/01/B/HS5/01034, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2014.1.02

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: