Object structure
Title:

Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na ich aktywność innowacyjną – ujęcie ewolucyjne

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Changes in size and ownership of enterprises on innovation activity – evolutionary approach

Creator:

Świadek, Arkadiusz ; Szopik-Depczyńska, Katarzyna

Subject and Keywords:

innowacje ; region ; przemysł ; system ; teoria ewolucyjna ; innovation ; industry ; evolutionary theory

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 2 (2), s. 65-79

Abstrakt:

Etap transformacji systemowej w krajach typu „catching up” związany ze zmianami struktury wielkości przedsiębiorstw oraz własności kapitału oddziałuje na procesy ekonomiczne, a co za tym idzie także na aktywność innowacyjną w przemyśle. Dlatego też podstawowym celem prowadzonych badań była próba poszukiwania ewoluujących w czasie warunków wpływu klas wielkości i struktury własności przedsiębiorstw przemysłowych na ich aktywność w sferze innowacyjnej na obszarze dolnośląskiego systemu przemysłowego, a w efekcie określenie założeń granicznych dla wzorcowej struktury regionalnej sieci innowacji, która uwzględniałaby specyfikę badanego regionu. Tym samym została sformułowana podstawowa hipoteza badawcza jako twierdzenie, iż aktywność innowacyjna w terytorialnych układach industrialnych i w ich kontaktach z otoczeniem jest istotnie zdeterminowana oddziaływaniem struktury wielkości i własności przedsiębiorstw ewoluujących w czasie. Warstwa empiryczno-egzemplifikacyjna niniejszej pracy oparta została na studium przypadku województwa dolnośląskiego. Badania przeprowadzono dwukrotnie w oparciu o ujednolicony kwestionariusz ankietowy na grupie 492 przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2004-2006 oraz 761 podmiotów w latach 2010-2012. Część metodologiczna prowadzonych analiz bazuje na rachunku prawdopodobieństwa, gdzie zmienna zależna przybiera wartości binarne. Zastosowano regresję logistyczną, której największą zaletą jest możliwość przeanalizowania, jak również zinterpretowania wyników za pomocą metod podobnych do klasycznej metody regresji, w oparciu o zbieżny schemat doboru zmiennych i testowania hipotez. Wyniki badań pokazały, iż zróżnicowanie aktywności innowacyjnej w regionie dolnośląskim, biorąc pod uwagę strukturę wielkości i własności przedsiębiorstw w systemie przemysłowym, wskazuje na ich czasową ewolucję, a w konsekwencji na odmienne nawyki w badanym zakresie. Wnioski wynikające z prowadzonych badań sugerują, że omawiane interakcje są częściej zależne od obecnej fazy rozwoju systemu przemysłowego. Zgodnie ze szkołą ewolucyjną i systemową, w miarę wzrostu potencjału i poprawy technologicznej konkurencyjności województwa odpowiedzialność za akcelerację postępu będzie przesuwać się z dużych jednostek gospodarczych przez średnie w kierunku małych, a z punktu widzenia charakteru własności – z zagranicznych podmiotów w kierunku mieszanych, lecz znacznie wolniej. Właściciele krajowych mikroprzedsiębiorstw w warunkach polskich charakteryzują się daleko posuniętą wstrzemięźliwością w podejmowaniu ryzyka wynikającego z prowadzenia działalności innowacyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2014.2.04

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 2 (2)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: