Object structure
Title:

How to measure the effectiveness of technology parks? The case of Poland

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Jak mierzyć efektywność funkcjonowania parków technologicznych? Przykład Polski

Creator:

Cheba, Katarzyna ; Hołub-Iwan, Joanna

Subject and Keywords:

technology parks ; effectiveness ; multi-dimensional analysis

Description:

Ekonometria = Econometrcis, 2014, Nr 1 (43), s. 27-38

Abstrakt:

W gospodarce opartej na wiedzy czynnikiem budowania dobrobytu jest kapitał ludzki, zdolny do innowacyjnego myślenia i przedsiębiorczego działania. Przykładem dużej koncentracji innowacyjnego kapitału ludzkiego są parki technologiczne. W ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce powstało kilkanaście nowych inicjatyw parkowych. W niektórych dużych miastach, takich jak: Poznań czy Wrocław, można już mówić o „modzie” na tworzenie parków. Inicjatywy te nazywane są parkami technologicznymi, naukowymi czy parkami biznesu. Efektem działań parków powinien być rozwój mierzony np. wzrostem zatrudnienia w regionach czy innowacyjnością przedsiębiorstw. Parki technologiczne to organizacyjnie i koncepcyjnie najbardziej rozwinięte ośrodki innowacji w Polsce. Przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora nauki, instytucji otoczenia biznesu czy władz regionalnych oczekują od nich trwałego, intensywnego rozwoju, przekładającego się na rozwój otoczenia, w którym funkcjonują. Głównym celem pracy jest wielowymiarowa ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju parków technologicznych w Polsce oraz wskazanie czynników wpływających na efektywność ich funkcjonowania. Do badania przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju parków technologicznych w Polsce zastosowano taksonomiczny miernik rozwoju zi wyznaczony na podstawie informacji statystycznych zebranych w trakcie badania „Benchmarking parków technologicznych w Polsce – edycja 2012”. Analizie poddano informacje statystyczne z 19 wybranych do badania parków. Przeprowadzona wielowymiarowa analiza porównawcza uczestniczących w badaniu parków technologicznych pokazała, że faza rozwoju parku nie zawsze przekłada się bezpośrednio na pozycję zajmowaną w rankingu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.1.02

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 1 (43)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: