Object structure
Title:

An attempt at measuring the effectiveness of higher education in Poland

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Próba pomiaru efektywności szkolnictwa wyższego w Polsce

Creator:

Targaszewska, Marta

Subject and Keywords:

private rate of return to education ; Mincerian earnings function ; effectiveness ; Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank Test ; modernization of higher education

Description:

Ekonometria = Econometrcis, 2014, Nr 1 (43), s. 50-59

Abstrakt:

Modernizacja szkolnictwa wyższego jako czynnika rozwoju gospodarczego jest obecnie jednym z ważniejszym priorytetów Unii Europejskiej. W 2007 r. Komisja Europejska przedstawiła Agendę modernizacyjną szkół wyższych, w której zapowiedziała reformę trzech kluczowych dla rozwoju gospodarki obszarów: programów nauczania, zarządzania i finansowania. Zgodnie z agendą finansowanie szkolnictwa ma się opierać na efektach. Co więcej, inwestycje w szkolnictwo wyższe powinny przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Najczęściej stosowanym narzędziem pomiaru korzyści indywidualnych, a więc efektywności kształcenia, jest model Mincera. W pracy zaprezentowano wyniki badań nad prywatną stopą zwrotu w edukację, oszacowaną za pomocą klasycznej (wyrażonej za pomocą liczby lat nauki i stażu pracy) funkcji zarobków Mincera. Do analizy wykorzystano dane indywidualne Diagnozy Społecznej – badania mierzącego warunki i jakość życia Polaków. Badania przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym kroku zbudowano model dla wszystkich respondentów ujętych w Diagnozie Społecznej w 2011 r. Następnie zbudowano osobne modele dla respondentów, którzy w badaniu przeprowadzonym w 2011 r. zadeklarowali wykształcenie wyższe oraz brali udział w diagnozie w poprzednich latach (od roku 2003) i deklarowali wtedy niższy (inny niż wykształcenie wyższe) poziom wykształcenia. Aby stwierdzić istotność różnic w dochodach przed osiągnięciem i po osiągnięciu wykształcenia wyższego przeprowadzono uprzednio test Wilcoxona dla par obserwacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.1.04

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 1 (43)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: