Object structure

Title:

Wielopoziomowa selekcja jako optyka organizacyjnej (ko)ewolucji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Multilevel selection as viewpoint of organizational (co)evolution

Creator:

Stańczyk-Hugiet, Ewa

Subject and Keywords:

ewolucja ; selekcja ; koewolucja ; evolution ; selection ; multilevel coevolution

Description:

Management Forum, 2014, Nr 5, s. 53-63

Abstrakt:

Celem artykułu jest zinwentaryzowanie obecnego dorobku badań dotyczących selekcji – głównego mechanizmu ewolucyjnego, aby odnaleźć mocne podstawy do przyjętego założenia, że selekcja nie odnosi się tylko do sił zewnętrznych (selekcja przez otoczenie), ale ma charakter złożony, warunkowany wielopoziomową perspektywą patrzenia na ten mechanizm. Rozpoznanie tego mechanizmu na poziomie mikro pozwoli wyjaśnić proces ewolucji organizacji. Wychodząc od microfoundations, wskazano na potrzebę badań uwarunkowań wewnętrznych. Następnie zarysowano mechanizm selekcji, zwykle identyfikowany z eliminowaniem mało efektywnych rutyn. Selekcja to mechanizm złożony i wymaga rozpoznania na poziomie jednostki, grupy i organizacji. Na każdym z tych poziomów obiektem selekcji są rutyny. Podkreślono także znaczenie koewolucyjnej perspektywy badania wielopoziomowej selekcji. Artykuł ma charakter teoriopoznawczy. Opracowano go na podstawie ekstensywnych studiów literaturowych popartych autorskim komentarzem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.363.05

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 5 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 363

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu