Object structure

Title:

Zastosowanie analizy sieci do oceny struktury organizacji i wyznaczania kierunków jej zmian

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Application of network analysis in evaluating organizational structure and determining its future shape

Creator:

Zbieg, Anita

Subject and Keywords:

struktura organizacji ; analiza sieci ; sieci organizacyjne ; efektywność firmy ; organizational structure ; network analysis ; organizational network ; company performance

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 1 (22), s. 71-90

Abstrakt:

Artykuł porównuje formalną strukturę organizacyjną z siecią relacji łączących pracowników: współpracy, przepływu informacji, wiedzy oraz decyzji. Studium dwóch spółek (374 pracowników) bada zależności pomiędzy strukturalną charakterystyką firmy a efektywnością jej funkcjonowania: poziom zbieżności obu struktur, stopień zgodności formalnego i nieformalnego autorytetu w osobach pracowników oraz alokacji zasobów pochodzących z niesformalizowanych relacji. W firmie funkcjonującej efektywniej zaobserwowano wyższy poziom zbieżności struktur, wyższy stopień zgodności stanowiska zajmowanego przez pracownika z poziomem jego niesformalizowanego autorytetu oraz wyższe wsparcie dostarczane przez menadżerów średniego szczebla zarządzania. Wyniki sugerują, że porównanie formalnej i nieformalnej struktury firmy dostarcza informacji trudnych do uzyskania w inny sposób, a prezentowane implikacje menedżerskie odnoszą się do konkretnych sposobów doskonalenia struktury organizacyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.1.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 1 (22)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu