Object structure
Title:

Inwestycje dywersyfikacyjne przedsiębiorstw w nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Corporate investment diversification in investment property and intangible assets

Creator:

Nehrebecka, Natalia ; Białek-Jaworska, Anna

Subject and Keywords:

inwestycje dywersyfikacyjne ; oszczędności ; cash flow ; dynamiczne modele panelowe ; systemowy GMM ; diversification investment ; savings ; dynamic panel models ; system GMM

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 22-40

Abstrakt:

W artykule zidentyfikowano determinanty wielkości inwestycji dywersyfikacyjnych przedsiębiorstw w Polsce i ich zależności od oszczędności przedsiębiorstw. Analizę przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych panelowych niezbilansowanych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zawartych w rocznych sprawozdaniach GUS F-02 z lat 1995-2012. Do oszacowania parametrów wykorzystano systemowy estymator GMM (Generalised Methods of Moments). Dodatkowo zastosowano odporną macierz wariancji-kowariancji. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż wzrost płynnych rezerw (oszczędności) powoduje wzrost wydatków na inwestycje dywersyfikacyjne (w nieruchomości i wnip). Uzyskano dodatnią zależność inwestycji dywersyfikacyjnych od realnego efektywnego kursu walutowego opartego na CPI oraz możliwości wzrostu. Może to wynikać z zarówno antyinflacyjnej roli inwestycji w nieruchomości, jak i poprawy sytuacji eksporterów usług (inwestujących w wartości niematerialne i prawne), udzielających przedsiębiorstwom zagranicznym licencji na własne technologie lub oprogramowanie komputerowe dzięki aprecjacji kursu walutowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.2.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 2 (23)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: