Object structure

Title:

Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Spatial structure and typology of crime in Poland

Creator:

Bąk, Iwona

Subject and Keywords:

przestępczość ; zróżnicowanie przestrzenne ; mediana Webera ; podregiony ; crime ; spatial diversity ; Weber’s median ; subregions

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 43-61

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania przestrzennego przestępczości w Polsce. Pod uwagę wzięto główne rodzaje przestępstw: kryminalne, gospodarcze i drogowe. Analiza statystyczna i zastosowanie taksonomicznego miernika rozwoju opartego na medianie Webera pozwoliły na charakterystykę przestępczości w Polsce oraz uszeregowanie podregionów ze względu na poziom zagrożenia przestępczością. Do badania wykorzystano dane przestrzenno-czasowe zawarte m.in. w Banku Danych Regionalnych z lat 2000-2014 oraz dostępne w Internecie opracowania Policji. Na podstawie przeprowadzonych w pracy badań można stwierdzić, że od kilkunastu lat w Polsce wyraźnie widoczny jest trend spadkowy liczby stwierdzonych przestępstw i jednocześnie wzrost ich wykrywalności. Badania potwierdziły istniejące różnice natężenia zjawisk przestępczych między Polską Wschodnią i Zachodnią oraz niechlubnie wyróżniającą się pozycję dużych miast (z wyjątkiem Wrocławia)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.4.03

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu