Show structure

Title:

Partnerzy czy przeciwnicy – wybrane aspekty relacji między podwładnymi i przełożonymi. Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 33-45

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Partners or rivals – chosen aspects of relations between subordinates and supervisors

Creator:

Baruk, Agnieszka Izabela

Subject and Keywords:

podwładny ; przełożony ; partner ; przeciwnik ; relacja ; subordinate ; supervisor ; rival ; relation

Description:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z relacjami wertykalnymi. Dążono do znalezienia odpowiedzi; czy przełożeni i podwładni są partnerami; czy też paradoksalnie – przeciwnikami? Szukając jej; podjęto próbę osiągnięcia 3 celów badawczych i zweryfikowania hipotezy; iż sposób traktowania podwładnych przez przełożonych jest kluczową determinantą zadowolenia odczuwanego przez pracowników. Dane pierwotne poddano analizie korespondencji. Jej wyniki potwierdziły postawioną hipotezę. W artykule analizie poddano także 6 innych zmiennych; badając charakter i siłę zależności między nimi i zadowoleniem respondentów oraz ich gotowością do rekomendowania pracodawcy. Pozwoliło to na hierarchiczne uporządkowanie zidentyfikowanych zależności i wyciągnięcie istotnych wniosków końcowych cechujących się znaczną wartością poznawczą i aplikacyjną.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/noz.2016.2.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu