Object structure
Title:

Paradoksy w zarządzaniu kapitałem ludzkim w ocenie menedżerów

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Paradoxes in the management of human capital in managers’ appraisal

Creator:

Moczydłowska, Joanna M.

Subject and Keywords:

zarządzanie kapitałem ludzkim ; paradoksy ; opinie menedżerów ; management of human resources ; paradoxes ; managers’ opinions

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 130-138

Abstrakt:

Tematem artykułu są paradoksy w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tekst zawiera część teoriopoznawczą systematyzującą wiedzę na temat paradoksów w zarządzaniu oraz część empiryczną opartą na badaniach kwestionariuszowych w grupie 45 polskich menedżerów. Celem badań była identyfikacja najważniejszych paradoksów w zarządzaniu ludźmi w percepcji najwyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Z uwagi na niereprezentatywność próby badania miały charakter pilotażowy. Uzyskane wyniki traktuje się jako punkt wyjścia do formułowania hipotez do dalszych pogłębionych badań. Paradoksami w ocenie menedżerów są: konieczność osiągania wysokich mierzalnych efektów przy jednoczesnym uwzględnieniu humanistycznego wymiaru zarządzania; budowanie i utrzymywanie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników zatrudnionych na umowach czasowych; konieczność pogodzenia krótkiego czasu pracy pracownika w przedsiębiorstwie z zapewnieniem mu dostępu do kluczowych informacji i wrażliwej wiedzy organizacyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.11

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: