Object structure

Title:

Inwestycje w kapitał niematerialny w gospodarkach na średnim poziomie rozwoju

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Intangible capital investment in developing economies

Creator:

Cywiński, Łukasz ; Harasym, Ruslan

Subject and Keywords:

kapitał niematerialny ; czynniki wzrostu gospodarczego ; innowacyjność krajów ; intangible capital ; economic growth factors ; innovativeness of countries

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 2 (10), s. 89-102

Abstrakt:

Zmiany strukturalne gospodarek na świecie, polegające na przechodzeniu z przemysłu przetwórczego do przemysłu opartego na wiedzy, sprawiają, że klasyczne czynniki wzrostu ustępują czynnikom opartym na innowacyjności. Opracowanie przedstawia wyniki pomiaru kapitału niematerialnego dla Polski w latach 1995-2013 oraz analizę komparatywną krajów Europy Środkowo-Wschodniej w wybranych przedziałach czasowych – odpowiadających zachodzącym w nich zmianom instytucjonalnym i reakcjom dostosowawczym – głównie do roku 2005, czyli rok po wejściu przez nie do UE, i do roku 2010, czyli w rok po gwałtownym spadku wzrostu wywołanym przez światową dekoniunkturę. Celem badania było dokonanie pomiaru wielkości inwestycji w aktywa niematerialne w Polsce do roku 2013 oraz porównanie wyników z dostępnymi (zob. projekt INTANINVEST) pomiarami dla innych krajów europejskich. Miało to na celu sprawdzenie, czy Polska gospodarka mieści się w rysującym się wzorcu – im wyższy poziom kapitału niematerialnego, tym wyższy poziom rozwoju gospodarczego, mierzonego PKB [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.2.07

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 2 (10)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu