Object structure
Title:

Usługi użyteczności publicznej jako instrument inwestowania w długoterminowe zdolności rozwojowe i globalną konkurencyjność Unii Europejskiej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Services of general interest as an instrument to invest in a long-term development capabilities and global competitiveness of the EU

Creator:

Ząbkowicz, Jerzy

Subject and Keywords:

usługi użyteczności publicznej ; strategia lizbońska ; strategia Europa 2020 ; Unia Europejska ; konkurencyjność ; services of general interest ; Lisbon Strategy ; Europe 2020 ; European Union ; competitiveness

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 2 (10), s. 103-120

Abstrakt:

Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej z 2004 r., stanowiąca podsumowanie debaty poświęconej europejskiemu modelowi społeczeństwa, definiuje te usługi jako podstawowy czynnik zapewniający społeczną i terytorialną spójność oraz konkurencyjność gospodarki unijnej. Tym samym wyraźnie podkreśla rolę usług użyteczności publicznej w dążeniu Unii do osiągnięcia strategicznego celu wytyczonego przez szczyt Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. – uczynienia z gospodarki unijnej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy i zdolnej do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego. Takie usytuowanie usług użyteczności publicznej w unijnym organizmie wskazuje na stopniową ewolucję zachodzącą w hierarchii przydzielonych im zadań. Wcześniej dostęp do usług użyteczności publicznej oceniany był w pierwszym rzędzie jako zasadniczy element obywatelstwa europejskiego, niezbędny do pełnego korzystania z praw fundamentalnych. Obecnie – nie umniejszając powyższej roli – coraz większego znaczenia nabiera postrzeganie usług użyteczności publicznej jako strategicznego instrumentu inwestowania w długoterminowe zdolności rozwojowe i konkurencyjność globalną UE [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.2.08

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 2 (10)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: