Object structure
Title:

Saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym Polski. Wstęp do analizy

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Net errors and omissions in the balance of payments of Poland. Introduction to the analysis

Creator:

Biegańska, Justyna

Subject and Keywords:

globalizacja ; międzynarodowe przepływy towarowe i kapitałowe ; bilans płatniczy ; zasada podwójnego księgowania ; saldo błędów i opuszczeń ; globalisation ; international trade and capital flows ; balance of payments ; double-entry standard ; Net Errors and Omissions

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 186-196

Abstrakt:

Postępujące procesy globalizacyjne w sferze gospodarczej nie pozostały bez wpływu na statystyki bilansu płatniczego. Wzrastająca rola obrotów z zagranicą przyczynia się do wzrostu istotności analizy statystyk bilansu płatniczego. Z drugiej jednak strony, uwolnienie handlu i przepływów kapitałowych i mniejszy stopień kontroli zdają się nie sprzyjać gromadzeniu rzetelnych danych bilansowych. W takich warunkach na znaczeniu zyskuje badanie pozycji bilansującej, zwanej saldem błędów i opuszczeń (NEO – Net Errors and Omissions). Celem artykułu jest wprowadzenie w zagadnienie salda NEO – przedstawienie ogólnych źródeł powstania odchyleń statystycznych oraz analiza ich poziomu w bilansie płatniczym Polski. Dokonano tego za pomocą badania szeregu czasowego zawierającego obserwacje w wymiarze kwartalnym z lat 1994-2013 pod kątem jego podstawowych właściwości – stacjonarności oraz sezonowości. Badanie podstawowych współczynników wyznaczonych metodą regresji liniowej KMNK wykazało istnienie łagodnego, pozytywnego trendu liniowego, natomiast jednoczynnikowa analiza wariancji nie wskazała na istnienie statystycznie istotnych wahań sezonowych. Wystąpienie najwyższych wartościowo obserwacji w okresach szoków zewnętrznych oraz wzmożonego przepływu kapitału krótkoterminowego (wejście do UE oraz kryzys subprime) wskazuje możliwy kierunek dalszych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.15

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: