Object structure

Title:

Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The importance of the implementation of smart specialisations for the development of the SME sector

Creator:

Ropęga, Jarosław

Subject and Keywords:

inteligentne specjalizacje ; przedsiębiorczość ; rozwój MSP ; smart specializations ; entrepreneurship ; SME development

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 3 (28), s. 93-104

Abstrakt:

Inteligentna specjalizacja to nowa idea Unii Europejskiej, mająca na celu innowacyjny rozwój regionów. Jest ona z jednej strony koncepcją budowania strategii innowacji dla regionów i państw, z drugiej zaś − narzędziem służącym państwom lub regionom do tworzenia strategii innowacyjności. Strategie inteligentnych specjalizacji wykorzystują mocne strony regionu, przewagi konkurencyjne i istniejące zasoby do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w danej dziedzinie. Wykorzystanie potencjału danego regionu, zasobów i podmiotów na nim funkcjonujących i wsparcie dla nich przeznaczone może stanowić ważne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, które są na ogół silnie związane z lokalnym środowiskiem. Celem artykułu była analiza założeń teoretycznych i koncepcyjnych inteligentnej specjalizacji oraz wpływu jej wdrożenia na rozwój firm sektora MSP w regionach. W tekście zaprezentowano koncepcje i teorie ekonomiczne będące podstawą inteligentnych specjalizacji, przedstawiono proces wyboru inteligentnych specjalizacji w polskich województwach oraz dokonano próby oceny wpływu wdrożenia inteligentnych specjalizacji na rozwój MSP. Zastosowano także metody analizy i krytyki piśmiennictwa i dokumentów strategicznych oraz analizy i konstrukcji logicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.3.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 3 (28)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu