Object structure

Title:

Flora naczyniowa antropogenicznego fragmentu doliny Kłodnicy w Gliwicach (Wyżyna Śląska)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Vascular flora of the anthropogenic section of the Kłodnica valley in Gliwice (Silesian Upland)

Creator:

Hanczaruk, Robert ; Kompała-Bąba, Agnieszka

Subject and Keywords:

dolina rzeki ; synantropizacja ; kenofity ; gatunki inwazyjne ; river valley ; synanthtopisation ; kenophytes ; invasive species

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461, s. 76-86

Abstrakt:

Praca prezentuje wyniki badań florystycznych przeprowadzonych w dolinie Kłodnicy na obszarze miasta Gliwice. Flora obszaru badań liczy 152 taksony roślin, reprezentujące 44 rodziny. Przeważają w niej gatunki rodzime (71,1%) nad antropofitami (28,9%). Wśród antropofitów 15,1% stanowią kenofity, 10,5% archeofit, a 3,3% diafity. O synantropizacji flory doliny Kłodnicy świadczy wysoki udział gatunków ruderalnych (38,8%) i niewielki udział gatunków nadwodnych (4,6%), a także wysokie wartości wskaźników antropofityzacji (28,9%) i kenofityzacji (15,1%). Znacznym zagrożeniem dla różnorodności gatunkowej i funkcjonowania ekosystemów doliny Kłodnicy są odnotowywane z dużą częstością gatunki kenofitów, takie jak: Impatiens parviflora, Solidago canadensis i S. gigantea. Rośliny te stale zwiększają zajmowany areał, wnikają do zbiorowisk roślinnych i eliminują gatunki rodzime, w skrajnych przypadkach tworząc zwarte jednogatunkowe płaty

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.461.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461 ; Wybrane zagadnienia z bioekonomii

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu