Object structure
Title:

Efektywne stawki podatku dochodowego w Polsce – na przykładzie spółek indeksu WIG20

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Effective income tax rates in Poland – illustrated with an example of WIG20 companies

Creator:

Biernacki, Krzysztof ; Brodzka, Alicja ; Chodorek, Magdalena

Subject and Keywords:

system podatkowy ; efektywność opodatkowania ; spółki giełdowe ; tax system ; tax effectivness ; stock exchange companies

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 9-23

Abstrakt:

Polski system podatkowy nakłada obowiązek samodzielnego ustalania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, niezależnie od regulacji prawa bilansowego. Niemniej jednak podatnicy zobowiązani są do ustalania dochodu podatkowego na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, których zapisy muszą być korygowane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W konsekwencji podatnicy ewidencjonują odrębnie wynik bilansowy, który jest odmienny od wyniku podatkowego, będącego podstawą określenia kwoty podatku do zapłaty. Taka metoda ewidencji prowadzi do rozbieżności, pomiędzy rzeczywistym obciążeniem podatkowym w relacji do zwiększanego majątku firmy, którego wyrazem jest dochód bilansowy. Przedmiotowe opracowanie analizuje efektywność opodatkowania, zdefiniowaną jako relacja kwoty faktycznie zapłaconego podatku do osiągniętego dochodu bilansowego. Badania przeprowadzone zostały na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw zakwalifikowanych do indeksu giełdowego WIG20 w latach 2010-2014. Wyniki badań wskazują na zależności efektywnej stawki podatkowej od branż, w których działają badane spółki, oraz falsyfikują obiegową opinię, że krajowe podmioty płacą niskie podatki w relacji do nominalnej stopy podatkowej określonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2016.1.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: