Show structure

Title:

Jakość raportów finansowych a zmiana rynku notowań z NewConnect na rynek regulowany

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Quality of financial reports vs. change of stock exchange market from alternative investment market (NewConnect) to regulated market

Creator:

Hadro, Dominika ; Pauka, Marek

Subject and Keywords:

jakość sprawozdań finansowych ; alternatywne rynki inwestycyjne ; ujawnienie informacji ; quality of financial statements ; alternative investment markets ; information disclosure

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462, s. 61-71

Abstrakt:

Jakość ujawnianych przez spółki giełdowe informacji w raportach finansowych to kluczowy problem zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Jakość raportów finansowych została na potrzeby artykułu zdefiniowana jako liczba nieobowiązkowych informacji (finansowych i niefinansowych), które emitenci dobrowolnie ujawniają w sprawozdaniach rocznych. Autorzy zbadali, czy zmiana rynku notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany spowodowała, że zarządy spółek zwiększyły zakres ujawnianych dodatkowych nieobowiązkowych informacji w rocznych sprawozdaniach finansowych. Badając spółki, które przeszły z NewConnect na rynek regulowany w latach 2009-2013, autorzy wykazali, że taka oczekiwana poprawa jakości sprawozdań wystąpiła, choć wciąż jest obszar do poprawy. Do analizy wykorzystano wskaźnik jakości zaproponowany przez Eugstera i Wagnera, zmodyfikowany i dopasowany do polskich warunków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.462.04

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462 ; Innowacyjność w finansach - perspektywa Polski

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu