Show structure

Title:

Rzeka w mieście – odmienne typy sytuacji przestrzennej dwóch odcinków rzeki Odry w kontekście aktywności fizycznej wrocławskiej młodzieży

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

River in the city − different types of spatial situation of two Odra’s river stretches in the context of Wrocław youth physical activity

Creator:

Bocheńska-Niemiec, Agnieszka ; Anwajler, Karolina ; Lis, Aleksandra

Subject and Keywords:

aktywność fizyczna młodzieży ; rzeka w mieście ; rekreacja ; tereny zieleni ; youth physical activity ; a river in the city ; recreation ; green areas

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 141-153

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest analiza cech przestrzennych terenów nadrzecznych w kontekście ich wpływu na aktywność fizyczną młodzieży. Przeprowadzono analizę porównawczą dwóch odmiennych terenów (studia przypadków) obejmujących wybrane fragmenty rzeki Odry we Wrocławiu oraz dokonano ich oceny pod kątem, określonych na podstawie przeglądu literatury, kryteriów obejmujących wybrane czynniki przestrzenne (zabudowa, elementy naturalne, bezpieczeństwo, uciążliwości, elementy rekreacji). Podstawą oceny były badania terenowe prowadzące do rozpoznania cech przestrzeni i zachowań użytkowników. W wyniku analiz określony został wymiar i charakter oddziaływania powyższych czynników oraz wykazano istotne różnice wynikające z lokalizacji. Prezentowany artykuł stanowi przyczynek do dalszych badań, ma charakter inicjujący i pilotażowy, sygnalizując wątki przyszłych poszukiwań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.12

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467 ; Regiony, metropolie, miasta

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu