Object structure
Title:

Koncepcje doskonalenia organizacji – ewolucja, krytyka, perspektywy rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Concepts of organisations improvement - evolution, criticism and development prospect

Creator:

Juchniewicz, Mateusz

Subject and Keywords:

zarządzanie projektami ; ciągłe doskonalenie ; zarządzanie procesowe ; continuous improvement ; process management ; project management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017; Nr 463, s. 34-45

Abstrakt:

Nierozłącznym elementem zarządzania jest poszukiwanie możliwości usprawnienia organizacji, zwiększenia jej sprawności i skuteczności. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania kompleksowymi metodami doskonalenia organizacji. Menedżerowie oczekują rozwiązań, które pomogą zintegrować wysiłki w różnych obszarach działalności organizacji, w postaci spójnych, przejrzystych koncepcji. Niniejszy artykuł ma na celu usystematyzowanie terminologii dotyczącej ciągłego doskonalenia organizacji, przedstawienie historii koncepcji wspierających CI (Continuous Improvement) oraz próbę wskazania kierunków ich rozwoju w przyszłości. Wskazuje również obszary związane z CI, które wymagają głębszego rozpoznania i usystematyzowania. W ramach publikacji zaproponowano podział ewolucji koncepcji doskonalenia na etapy, które charakteryzowały się dominacją określonych modeli biznesowych, uwarunkowań kulturowych, poziomu technologii. Z bogatego zbioru współczesnych metod doskonalenia organizacji przedstawiono krytykę trzech najważniejszych – TQM, Six Sigma i modeli dojrzałości organizacji. Oczywiście taki wybór może być dyskusyjny, jednak nie ulega wątpliwości, że stanowią one obecnie dominujący nurt w koncepcjach doskonalenia organizacji. Na tej podstawie nakreślono potencjalne kierunki zmian w podejściu do doskonalenia organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.03

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: