Object structure
Title:

Zdolność organizacji do zmian – dlaczego zmiany wymagają podejścia procesowego i/ lub projektowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The organization’s ability to change – why changes require a process and project approach

Creator:

Osbert-Pociecha, Grażyna

Subject and Keywords:

zarządzanie zmianą ; zarządzanie procesowe ; zarządzanie projektem ; integracja subdyscyplin zarządzania ; change management ; processes management ; project management ; integration sub-disciplines of management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017; Nr 463, s. 87-96

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania relacji pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauk o zarządzaniu (zarządzanie zmianami, zarządzanie procesowe, zarządzanie projektami) oraz odniesienia się do kwestii ich integracji. Wydaje się to istotnym problemem w kontekście nieuchronności dokonywania (w relatywnie szybkim tempie) zmian w organizacji, narastania złożoności działań organizacji przy jednoczesnym spadku ich powtarzalności. Artykuł ma charakter przeglądowy (review article) – integruje i interpretuje dotychczasowy stan wiedzy w obszarze zarządzania zmianami, procesami, projektami, wskazując na potrzebę i możliwości integracji/symbiozy poszczególnych subdyscyplin zarządzania. Opracowany został głównie z wykorzystaniem krytycznej analizy literatury przedmiotu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.07

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: