Object structure

Title:

Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Process maturity vs organisational results

Creator:

Kalinowski, Bartosz

Subject and Keywords:

dojrzałość procesowa ; zarządzanie procesowe ; wyniki organizacji ; efektywność ; process maturity ; process management ; organisational performance ; efectiveness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463, s. 171-182

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących relacji dojrzałości procesowej i wyników osiąganych przez organizacje. Zastosowana metodyka obejmowała przegląd literatury przedmiotu i badania kwestionariuszowe zrealizowane na próbie 84 przedsiębiorstw. Literatura była źródłem wiedzy na temat dojrzałości procesowej oraz efektywności organizacyjnej, z kolei badania dostarczyły wiedzy na temat wpływu dojrzałości realizowanych procesów na wyniki osiągane przez polskie przedsiębiorstwa z różnych branż. Główne obszary badań obejmowały: identyfikację i analizę praktyk determinujących dojrzałość procesową organizacji oraz określenie wymiarów efektywności, w których to zjawisko należy rozpatrywać w przedsiębiorstwach. W wyniku badań stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy dojrzałością procesową a wynikami osiąganymi przez organizację. Pomimo tego, że w literaturze przedmiotu opisane są podobne badania, to po pierwsze ich liczba jest niewielka, a po drugie posiadają one istotne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o zakres próby badawczej, jak i przyjętą definicję efektywności organizacyjnej. Publikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/04070

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.14

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463 ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu