Object structure
Title:

Zastosowanie metod taksonomicznych i ekonometrycznych w wielowymiarowej analizie poziomu życia mieszkańców powiatów w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of taxonomic and econometric methods in multivariate analysis of the living standard of the population in districts in Poland

Creator:

Kurzawa, Izabela ; Łuczak, Aleksandra ; Wysocki, Feliks

Subject and Keywords:

metody taksonomiczne ; metoda TOPSIS ; uporządkowany model logitowy ; taxonomic methods ; TOPSIS method ; ordered logit model

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 127-137

Abstrakt:

Celem pracy była wielowymiarowa analiza zróżnicowania poziomu życia mieszkańców Polski według powiatów. Zaproponowano dwuetapowe podejście – w pierwszym etapie dokonano oceny poziomu życia z wykorzystaniem metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym z zastosowaniem przestrzennej mediany Webera. Biorąc za podstawę wyniki etapu 1, czyli klasy powiatów według poziomu życia, zastosowano wielomianowy model logitowy kategorii uporządkowanych. Zbudowany model pozwolił określić istotność (siłę i kierunek) wybranych czynników zrównoważonego rozwoju (takich jak zdrowie, warunki życia gospodarstw domowych, dostęp do rynku pracy, warunki mieszkaniowe i bioróżnorodność) na poziom życia mieszkańców. Podstawę empiryczną badań stanowiły dane statystyczne z Banku Danych Lokalnych GUS dla 2014 roku. Badania potwierdziły, że stymulujący wpływ na podniesienie poziomu życia miały: poprawa bazy leczniczej i zabiegowej, rozbudowa terenów zieleni, a także poprawa warunków mieszkaniowych ludności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.13

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: