Object structure
Title:

Lojalność klientów w ubezpieczeniach autocasco

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Customer loyalty in motor own damage insurance

Creator:

Gala, Kamil ; Bobrowski, Michał

Subject and Keywords:

lojalność klientów ; ubezpieczenia komunikacyjne ; ubezpieczenie auto-casco ; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ; uogólnione modele liniowe ; customer loyalty ; automobile insurance ; motor own damage insurance ; motor third party liability insurance ; generalized linear models

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 81-98

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu statystycznego modelowania lojalności klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych – ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.) oraz ubezpieczeniu autocasco (AC). Obowiązkowe ubezpieczenie OC p.p.m. chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, natomiast dobrowolne ubezpieczenie AC pokrywa koszty związane z naprawą pojazdu uszkodzonego w wyniku zdarzeń losowych lub jego kradzieżą. Głównym celem pracy jest identyfikacja czynników, które wpływają na decyzję klienta o kontynuowaniu umowy ubezpieczenia AC w tym samym zakładzie ubezpieczeń lub o zmianie ubezpieczyciela. W tym celu zostały przeanalizowane dane pochodzące z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowo została zbadana korelacja między lojalnością klienta a liczbą szkód z tytułu zawartej umowy AC

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2017.15.04

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15 (21)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: