Object structure
Title:

Rejonizacja Państw Unii Europejskiej ze względu na wykorzystanie Internetu w działalności przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Zoning of the European Union countries on the grounds of Internet use in the corporate business activities

Creator:

Skowronek-Grądziel, Agnieszka

Subject and Keywords:

rejony Unii Europejskiej o podobnych wzorcach wykorzystania Internetu ; wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwach ; stopień skomunikowania przedsiębiorstw ; zróżnicowanie przestrzenne ze względu na wykorzystanie Internetu ; zones within European Union with similar patterns of Internet use ; use of Internet by corporations ; degree of business communication by and within companies ; spatial diversity because of Internet use

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 232-242

Abstrakt:

Celem artykułu było wyodrębnienie rejonów Unii Europejskiej o podobnych wzorcach wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw. W pracy pojęcie „region” zdefiniowano jako obszar sąsiadujących ze sobą państw, o zbliżonym poziomie rozwoju, opisanym wartościami zmiennych diagnostycznych. Wiedza na temat kształtowania się rejonów może mieć znaczenie nie tylko poznawcze, ale i praktyczne, przydatne w trakcie planowania oraz zarządzania przestrzennego. W głównej hipotezie pracy założono, iż Unia Europejska w badanym obszarze jest zróżnicowana przestrzennie. Badania przeprowadzone zostały z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Głównym źródłem wiedzy o przedmiocie badawczym były dane z Europejskiego Urzędu Statystycznego. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono prawdziwość weryfikowanej w pracy hipotezy badawczej. Stwierdzono, iż w Europie widoczny jest podział na dobrze skomunikowane rejony północne i zachodnie oraz słabiej skomunikowane Południe. Internet najmniej wykorzystywany jest w działalności przedsiębiorstw z państw zlokalizowanych na wschodniej i południowowschodniej granicy Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.22

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: