Object structure

Title:

Potencjalne akcje zwykłe i ich wpływ na wartość wskaźnika rozwodnionego zysku na akcję w świetle rozwiązań międzynarodowych standardów rachunkowości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Potential ordinary shares and their impact on the value of diluted earning per share; based on the solution of international accounting standards

Creator:

Prewysz-Kwinto, Piotr ; Voss, Grażyna

Subject and Keywords:

zysk na akcję ; EPS ; potencjalne akcje zwykłe ; MSR/MSSF ; grupy kapitałowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 175-187

Abstrakt:

Dynamiczny rozwój rynku finansowego doprowadził do powstania wielu instrumentów finansowych, które w ściśle określonych warunkach mogą ulec zamianie na akcje zwykłe podmiotu, powodując wzrost ich liczby. Te instrumenty określa się mianem potencjalnych akcji zwykłych i jeśli zostały wyemitowane przez jednostkę, zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w MSR 33, powinny zostać uwzględnione przy obliczeniu wartości wskaźnika zysku na akcję – jednego z najważniejszych wskaźników finansowych wykorzystywanych przez inwestorów do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu posiadanych przez jednostki potencjalnych akcji zwykłych na wartość wskaźnika EPS w świetle rozwiązań zawartych w międzynarodowych standardach rachunkowości. Realizacji postawionego celu dokonano na podstawie analizy dostępnej literatury przedmiotu, w tym międzynarodowych regulacji rachunkowości, oraz analizy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych największych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.14

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484 ; Kapitały w jednostkach gospodarczych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu