Object structure
Title:

Kształcenie osób dorosłych w Polsce jako forma inwestycji w kapitał ludzki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Adult education in Poland as the form of human capital investment

Creator:

Szulc- Obłoza, Agnieszka

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; kształcenie ; uczenie się przez całe życie ; human capital ; education ; Life Long Learning

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 405-415

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu formalnym, pozaformalnym i nieformalnym w Polsce. Wśród celów szczegółowych postawiono: analizę osób, które podejmują inwestowanie w formie kształcenia; analizę najpowszechniejszych działań mających na celu zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji; identyfikację barier utrudniających inwestowanie w kapitał ludzki oraz korzyści płynących z inwestycji. Jako punkt wyjścia w analizie przyjęto teorię kapitału ludzkiego. Do realizacji celu artykułu wykorzystano krytyczny przegląd literatury oraz analizę zastanych danych statystycznych. Źródło informacji stanowią publikacje w języku polskim i angielskim oraz dane statystyczne publikowane przez Eurostat, OECD i GUS. Zasadnicze wyzwanie stanowi dostępność aktualnych danych oraz ich porównywalność. Temat inwestowania w kapitał ludzki w formie kształcenia nabiera szczególnego znaczenia w kontekście polityki uczenia się przez całe życie. Polska na tle krajów Unii Europejskiej odstaje w zakresie uczenia się osób dorosłych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.35

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: