Show structure

Title:

Wpływ na handel między państwami członkowskimi UE jako przesłanka podziału kompetencji pomiędzy krajowe organy regulacyjne i Komisję Europejską

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Influence on trade among member states of EU as a rationale of competences division between national regulatory authorities and the European Union

Creator:

Jarecki, Stefan Akira

Subject and Keywords:

regulacja telekomunikacji ; postępowanie konsolidacyjne ; orzeczenieC 3/14 ; wpływ na stosunki handlowe pomiędzy państwami członkowskimi ; regulation of telecommunications ; consolidation procedure ; judgement C 3/14 ; the effect on trade between member states

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 495, s. 55-67

Abstrakt:

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, niektóre rozstrzygnięcia Prezesa UKE są przedmiotem tzw. postępowania konsolidacyjnego. Prezes UKE musi przekazywać projekt niektórych rozstrzygnięć m.in. Komisji Europejskiej. Komisji przysługują w tym przypadku szerokie uprawnienia. Może ona nawet podjąć decyzję nakazującą organowi krajowemu wycofanie projektowanego środka regulacyjnego. W mojej opinii, takie rozwiązania oznaczają w praktyce przejmowanie przez Komisję kompetencji krajowych organów regulacyjnych. Podział kompetencji pomiędzy Komisję i krajowe organy regulacyjne jest dokonywany w oparciu o przesłankę wpływu środka na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. Celem artykułu jest analiza tej przesłanki podziału kompetencji w kontekście ustaleń sądów polskich, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C 3/14, a także najnowszej praktyki decyzyjnej Komisji dotyczącej interpretacji analogicznej przesłanki występującej w przepisach o pomocy publicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.495.05

Language:

pol

Relation:

Instytucjonalny wymiar sektora telekomunikacyjnego. Sądy i inne organy publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 495

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu