Show structure

Title:

Gniazda przedsiębiorczości w strefie podmiejskiej metropolii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Entrepreneurship nests in the suburban-metropolitan zone

Creator:

Parteka, Tomasz ; Martyniuk-Pęczek, Justyna

Subject and Keywords:

uburbanizacja ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; gniazda przedsiębiorczości ; suburbanization ; small and medium enterprises ; entrepreneurship nests

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 504, s. 100-111

Abstrakt:

Problem suburbanizacji jest wciąż aktualny w analizach rozwoju miast. Przybiera często formy spontanicznego rozlewania się miast (urban sprawl). Badacze tego problemu skupiają się przeważnie na rozwoju funkcji mieszkaniowej w strefach podmiejskich. Specyficzny charakter polskiego procesu suburbanizacji polega na równoległym rozwoju klasycznej suburbanizacji osiedleńczej oraz rozwoju mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Badania autorów prowadzone dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot wykazują korelację tych dwóch nurtów. Terytorialny rozkład funkcji gospodarczych uległ przewartościowaniom. Nastąpiła zmiana orientacji przestrzennej i rozmycie koncentracji funkcji przemysłowej (głównie przetwórczej). Sektor MŚP stał się jednocześnie istotnym tworzywem rozwoju terytorialnego, także dyfuzji innowacji. Przebadano ten proces, wykorzystując dane empiryczne uzyskane z 251 przedsiębiorstw. Wyprowadzono wnioski dotyczące uwarunkowań oraz analiz struktury zabudowy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.504.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 504 ; Gospodarka przestrzenna – stan obecny i wyzwania przyszłości

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu