Object structure

Title:

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego z dnia 30 września 2016 roku. Szanse i zagrożenia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The project of Urbanization and Construction Code of September 30; 2016. Opportunities and risks

Creator:

Stanek, Leszek

Subject and Keywords:

zasady techniki prawodawczej ; struktura i hierarchia planowania przestrzennego ; ład przestrzenny ; principles of legislative technique ; structure and hierarchy of spatial planning ; spatial order

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 504, s. 112-119

Abstrakt:

Celem kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest uporządkowanie procesów inwestycyjnych w powiązaniu z ukształtowaniem zasad ładu przestrzennego i ujednoliceniem polskich przepisów prawnych. Analiza treści kodeksu oraz porównanie z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i skutkami dotychczasowych działań w przestrzeni wskazują na potrzebę jego korekty. Konieczne jest w nim dostosowanie do struktur i kompetencji organów administracji publicznej, wyraźne określenie odpowiedzialności zawodowej projektantów oraz urzędników, zwrócenie większej uwagi na niektóre aspekty ładu przestrzennego. Celem artykułu jest ukazanie niektórych przewidywanych skutków wejścia w życie kodeksu i sformułowanie propozycji jego skorygowania oraz uzupełnienia (wnioski). Analiza sposobu działań w zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje na potrzebę zmiany obowiązującej hierarchii systemu planowania, wzmocnienia jego podbudowy ekonomicznej i ściślejszego skoordynowania obowiązujących przepisów prawnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.504.11

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 504 ; Gospodarka przestrzenna – stan obecny i wyzwania przyszłości

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu