Object structure

Title:

Roszczenia odszkodowawcze wobec podmiotów leczniczych w świetle spraw wpływających do sądów okręgowych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Compensation claims towards healthcare entities in the light of the cases submitted to the Regional Courts in Poland

Creator:

Korytkowska, Daria

Subject and Keywords:

podmiot leczniczy ; odszkodowanie ; odpowiedzialność cywilna ; healthcare entities ; compensation ; civil liability

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 500, s. 62-73

Abstrakt:

Głównym celem pracy było przeprowadzenie oceny roszczeń odszkodowawczych poszkodowanych pacjentów w wyniku zajścia szkody podczas ich leczenia w placówkach leczniczych. Aby tego dokonać, postanowiono zbadać: jak kształtował się wpływ spraw do sądów powszechnych w Polsce z tego tytułu w latach 2005–2016, jakiego rodzaju szkód dotyczyły sprawy wpływające do Sądu Okręgowego w Łodzi w latach 2005–2011 oraz jak rodzaj szkody wpływa na rodzaj zasądzanego świadczenia odszkodowawczego. Szczegółowej analizy dokonano m.in. na podstawie danych pochodzących z wybranych akt sądowych Sądu Okręgowego w Łodzi w latach 2005–2011 zakończonych prawomocnym wyrokiem do końca lipca 2015 r. Przedstawione dane pozwoliły m.in. na wyciągnięcie takich wniosków, jak: liczba spraw z tytułu OC podmiotów leczniczych nie wzrasta istotnie, lecz zmienia się wartość przedmiotu sporu; najczęściej zgłaszaną szkodą jest powstanie rozstroju zdrowia; a zasądzanym świadczeniem odszkodowawczym zadośćuczynienie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.500.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu