Object structure
Title:

Prezentacja inwestycji udziałowych w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach z zastosowaniem metody praw własności według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Presentation of investor’s share in associates and joint venture using equity method under the Polish and international accounting standards

Creator:

Buk, Halina

Subject and Keywords:

aktywa finansowe ; metoda praw własności ; wspólne przedsięwzięcia ; financial assets ; equity method ; joint arrangements

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 68-76

Abstrakt:

Inwestycje udziałowe są szczególną pozycją aktywów z powodu zróżnicowanego podejścia do ich wyceny bilansowej, zarówno według polskich, jak i międzynarodowych standardów rachunkowości. Od 2013 r. nastąpiły dość istotne zmiany w tym przedmiocie, zwłaszcza w odniesieniu do wyceny udziałów w jednostkach współzależnych i jednostkach stowarzyszonych. Dopuszcza się stosowanie metody praw własności w przypadku sporządzania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przy czym w tym pierwszym przypadku występuje tylko alternatywność wyboru takiej metody. Z punktu widzenia merytorycznego metoda praw własności najwierniej odzwierciedla rzeczywistą wartość udziałów w jednostkach podporządkowanych, jednakże wymaga corocznej korekty tej wartości. Można sądzić, że jest to istotny powód dość znikomego zainteresowania praktyki gospodarczej stosowaniem metody praw własności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.06

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: