Object structure
Title:

Sprawozdanie niefinansowe jako nowy raport na granicy rachunkowości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Non-financial statement as a new report at the boundry of accounting

Creator:

Kawacki, Marek

Subject and Keywords:

sprawozdawczość finansowa ; raportowanie zintegrowane ; ujawnianie informacji niefinansowych ; teoria rachunkowości ; financial reporting ; integrated reporting ; non-financial information disclosure ; accounting theory

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 195-206

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja nowego obowiązku sprawozdawczego wpisanego do polskiej ustawy o rachunkowości, jakim jest sporządzanie sprawozdania niefinansowego, przedstawienie przesłanek dla zawarcia nowego obowiązku w ramach przepisów dotyczących rachunkowości, a także zdefiniowanie miejsca sprawozdania niefinansowego w ramach istniejących dotychczas obowiązków sprawozdawczych związanych z rachunkowością. Metodami badawczymi wykorzystanymi w artykule są analiza krytyczna literatury i przepisów prawnych, metoda dedukcyjna oraz synteza wniosków z analizy. Artykuł podejmuje próbę przeanalizowania sprawozdania niefinansowego. W wyniku przeprowadzonych badań literaturowych zaproponowano ujęcie sprawozdania niefinansowego jako elementu raportu biznesowego/rocznego spółki, w ramach którego mieściłoby się poza sprawozdaniem finansowym także sprawozdanie niefinansowe oraz inne raporty powiązane z rachunkowością

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.17

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: