Object structure
Title:

Zależności między wybranymi charakterystykami corporate governance a ujawnieniami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The relationships between selected characteristics of corporate governance and corporate social responsibility disclosures

Creator:

Kędzior, Marcin

Subject and Keywords:

ład korporacyjny ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; rada nadzorcza ; inwestorzy ; komitet audytu ; corporate governance ; corporate social responsibility ; supervisory board ; investors ; audit committee

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 207-215

Abstrakt:

Celem artykułu była analiza zależności między wybranymi charakterystykami systemów corporate governance a ujawnieniami w zakresie CSR. Przedstawiono teoretyczne zależności między dwiema koncepcjami. Bazują one na podobnych założeniach teoretycznych, które opisują między innymi teoria agencji, teoria interesariuszy oraz teoria legitymizacji. Przedmiotem szczególnej analizy były następujące charakterystyki ładu korporacyjnego determinujące ujawnienia CSR: liczba niezależnych menedżerów w radzie nadzorczej, wielkość rady nadzorczej, sprawowanie funkcji zarządczych i kontrolnych przez jedną osobę, oddziaływanie komitetu audytu, rodzaj inwestora dominującego, własność menedżerska. Praktyki w zakresie corporate governance oddziałują bezpośrednio na sprawozdawczość finansową przedsiębiorstwa, podczas gdy CSR wpływa na nią w sposób pośredni. Zależności między wyżej wymienionymi zjawiskami należy rozpatrywać w dłuższym czasie. Wnioski opracowano na podstawie analizy literatury

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.18

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: