Object structure
Title:

Kultura organizacyjna a negatywne zachowania personelu pielęgniarskiego – na przykładzie szpitali klinicznych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Organisational culture vs. negative behavior of nurses – on the example of clinical hospitals

Creator:

Jończyk, Joanna ; Kunecka, Danuta ; Mazur, Iwona

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; szpitale kliniczne ; zachowanie się ; miejsce pracy ; mobbing ; personel pielęgniarski ; organizational culture ; university hospitals ; behaviour ; workplace ; nursing staff

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 85-92

Abstrakt:

Celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy występuje zależność pomiędzy określonym modelem kultury organizacyjnej, dominującym w szpitalach klinicznych, a negatywnymi zachowaniami personelu pielęgniarskiego. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety oraz standaryzowanego narzędzia badawczego The Negative Acts Questionnaire (NAQ), adaptowanego do polskich warunków, w grupie pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach klinicznych. Analizie statystycznej poddano 178 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy. Uzyskane wyniki badań wskazują, że w szpitalach klinicznych dominuje kultura organizacyjna charakteryzująca się wysokim stopniem sformalizowania, zorientowana głównie na zadania, ze znacznym wpływem kontroli formalnej. Powszechne jest występowanie negatywnych zachowań w miejscu pracy personelu pielęgniarskiego, w 41,6% pozwalających na wiktymizację w postaci mobbingu. Nie stwierdzono zależności pomiędzy dominującym w szpitalach klinicznych modelem kultury organizacyjnej a występowaniem negatywnych zachowań w miejscu pracy personelu pielęgniarskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.3.11

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: