Object structure
Title:

Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Identifying factors deciding about the attractiveness of a county hospital as an employee

Creator:

Buchelt, Beata ; Frączkiewicz-Wronka, Aldona

Subject and Keywords:

budowanie marki pracodawcy ; szpital ; personel medyczny ; employer branding ; hospital ; medical personnel

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 93-101

Abstrakt:

Marka pracodawcy to bardzo istotny element strategii pozyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, zwłaszcza w warunkach niedoboru zasobów ludzkich. Organizacje sektora publicznego rzadziej zabiegają o swój wizerunek na rynku pracy. Konstatacja ta dotyczy również szpitali, które w obliczu wyraźnego niedoboru personelu medycznego, od którego zależy nie tylko dostępność, ale i jakość usług medycznych, nie podejmują działań zmierzających do identyfikacji czynników przyciągających i zatrzymujących wartościowy kapitał ludzki. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby identyfikacji czynników, które stanowić mogą podstawę strategii budowania marki szpitali powiatowych na rynku pracy. Szczególną uwagę zwrócono na szpitale powiatowe stanowiące podstawę systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Identyfikacji dokonano na podstawie ankiet skierowanych do kierowników liniowych sfery medycznej: ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych i innych kierowników sfery medycznej. Zagregowana wielkość próby wyniosła 242 kierowników liniowych, w tym respondentów ze szpitali powiatowych było 99. Z analiz wynika, że zestaw czynników, jakie czynią szpital atrakcyjnym pracodawcą, ma swoją specyfikę w szpitalach powiatowych. W badanych szpitalach personel medyczny większą wagę przywiązuje do takich wartości, jak stabilność i rzetelność

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.3.12

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: