Object structure
Title:

Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju państw Unii Europejskiej z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of level of sustainable development of the European Union countries using multidimensional comparative analysis

Creator:

Łuczak, Aleksandra ; Kurzawa, Izabela ; Wysocki, Feliks

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; metody konstrukcji miary syntetycznej ; metodaSEN-TOPSIS ; sustainable development ; construction of methods of the synthetic measure ; SEN-TOPSIS method

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 126-136

Abstrakt:

Celem pracy jest wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej opartej na metodzie TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) do oceny poziomu zrównoważonego rozwoju państw UE w latach 2005-2014 ze względu na trzy łady: społeczny, gospodarczy i środowiskowy (SEN-TOPSIS). Metoda ta pozwala na wyodrębnienie poziomu i pozycji rozwojowej zrównoważonego rozwoju krajów w zależności od przewagi ładów. Przewagi ustala się na podstawie odchyleń wartości cząstkowej miary syntetycznej od wartości średniej dla ładów. Do wyznaczenia pozycji rozwojowych krajów względem poszczególnych ładów przyjęto zasadę odchyleń wartości syntetycznych miar cząstkowych od ich wartości średniej wyrażonej medianą. Podstawę empiryczną badań stanowią dane pochodzące z Eurostatu. Wykazano największe zintegrowanie wyróżnionych ładów w krajach skandynawskich (zwłaszcza w Szwecji i Finlandii); niezintegrowane były państwa Europy Południowej (Grecja, Włochy, Hiszpania) w badanych latach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.13

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: