Object structure
Title:

Praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju stosowane przez polskie przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Practices for sustainable development used by Polish enterprises

Creator:

Kubicka, Joanna

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; zielone zarządzanie zasobami ludzkimi ; zmiany w zarządzaniu ; sustainable development ; green human resources management ; changes in management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 113-122

Abstrakt:

Celem opracowania było ustalenie, czy polskie przedsiębiorstwa w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy oraz zwiększających się oczekiwań pracowników prowadzą działania ukierunkowane na większe zrównoważenie swojej działalności biznesowej. W 2017 r., opierając się na kwestionariuszu ankiety, na grupie 142 przedstawicieli organizacji i przedsiębiorstw przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wykorzystano test U Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, test trendu Jonckheere- Terpstra, analizę post hoc testem Dunna z poprawką Bonferroniego. Zdaniem 20% badanych przedsiębiorstwo, w którym pracują, nie wprowadziło żadnych zrównoważonych praktyk, a tylko 11% uważa, że jest w pełni zrównoważone. Optymistyczny jest fakt, że liczba organizacji obojętnych na ludzi i ekologię zmniejsza się, jednak obserwowana zmiana jest nadal niesatysfakcjonująca, zważywszy zwłaszcza na szybkie tempo zaostrzających się wymogów prawnych oraz zmian na rynku pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.10

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: