Object structure
Title:

Wskaźniki pomiaru zrównoważonego rozwoju – Polska na tle krajów Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Indicators for measuring sustainable development − Poland against the background of countries of the European Union

Creator:

Taneta- Skwiercz, Dorota

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; statystyka publiczna ; wskaźniki zrównoważonego rozwoju ; sustainable development ; public statistics ; sustainable development indicators

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 516, s. 121-132

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest mierzeniu zrównoważonego rozwoju (ZR) Polski. Głównym jego celem była ocena postępów w realizacji przedmiotowej koncepcji w oparciu o identyfikację i analizę wybranych wskaźników pomiaru ZR. W opracowaniu dokonano analizy czterech przykładowych, subiektywnie wybranych przez autorkę, wskaźników ZR: zagrożenia ubóstwem trwałym, produktywności zasobów, udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz poziomu zaufania wobec instytucji publicznych. Zastosowano dwa rodzaje analiz: statyczną dla porównań międzynarodowych między krajami Unii Europejskiej prowadzoną dla roku 2015 oraz dynamiczną obejmującą lata 2008-2015 lub 2008-2016 dla Polski. Na podstawie porównań międzynarodowych wyprowadzono wniosek o niskiej pozycji naszego kraju w zakresie wszystkich analizowanych wskaźników na tle pozostałych państw unijnych. Badania na szczeblu krajowym wskazują na pozytywne tendencje w zakresie wartości badanych wskaźników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.515.11

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 516 ; Zrównoważony rozwój – przedsiębiorczość studencka – społecznie odpowiedzialna uczelnia

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: