Object structure

Title:

Ocena działalności gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kontekście ich likwidacji

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

The assessment of district and poviat funds of environmental protection and water management in the context of their liquidation

Creator:

Bartniczak, Bartosz

Subject and Keywords:

finanse publiczne ; ochrona środowiska ; fundusz celowy ; gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ; powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ; public funds ; earmarked fund ; district funds of environment protection and water management ; poviat funds of environment protection and water management

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 34-44

Abstrakt:

Funkcjonujący w Polsce do końca 2009 r. system funduszy celowych ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmował Narodowy Fundusz, fundusze wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Z dniem 1 stycznia 2010 r. likwidacji uległy fundusze gminne i powiatowe, a zadania przez nie dofinansowywane stały się zadaniami bezpośrednio dofinansowanymi z budżetu gminy lub powiatu. Celem artykułu jest ukazanie, jaką rolę w finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce odgrywały fundusze gminne i powiatowe oraz jakie konsekwencje będzie miała ich likwidacja dla systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu