Object structure
Title:

Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw – bezpośrednia partycypacja pracownicza

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

The involvement of employees in improving enterprise – direct worker participation

Creator:

Ignyś, Agnieszka

Subject and Keywords:

bezpośrednia partycypacja pracownicza ; knowledge-based economy ; konsultacje ; delegowanie uprawnień ; gospodarka oparta na wiedzy ; direct employee participation ; consultations ; delegation of authority

Description:

Management Forum, 2014, Nr 3, s. 26-39

Abstrakt:

Artykuł prezentuje rolę bezpośredniej partycypacji pracowniczej w procesach doskonalenia przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem procesów podejmowania decyzji o zmianach, których celem jest doskonalenie. Przedstawiono wyniki dwóch badań przeprowadzonych przez autorkę – w latach 2003-2005 oraz w roku 2013. Konkluzją z badań jest zaobserwowanie pewnych zmian w stosowaniu wybranych form partycypacji pracowniczej bezpośredniej, co wynika z aktualnych trendów widocznych w gospodarce, szczególnie zaś rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.357.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 3 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 357

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: